مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

اصول رعایت ایمنی در گودبرداری و انواع روش های اجرای سازه نگهبان

تعاریف گودبرداری

گودبرداری یکی از فعالیتهای عمرانی است که به منظورهای مختلف مثل تخریب و گودبرداری یک ساختمان فرسوده برای ساخت مجدد، رسیدن به تراز بکر، حفاظت فوندانسیون ها در برابر یخبندان، احداث کانالها، مخازن زیرزمینی و احداث پارکینگ انجام می شود .
گودبرداری به هر گونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایین تر از سطح طبیعی زمین یا در تراز پایین تر از زیر پی ساختمان مجاور اطلاق می شود.
 

انواع گودبرداری

گودبرداری ها به دو گروه کلی حفاظت شده یا مهاربندی شده و حفاظت نشده یا مهاربندی نشده تقسیم می شوند. باید توجه داشت در گودبرداری های حفاظت نشده یا مهاربندی نشده پایداری شیب ها یا جداره های قائم گودبرداری ها در خاک های چسبنده بدون هیچ گونه مهاربندی توسط شرایط مکانیکی خاک تامین می شوند .
 

خطرات موجود در حفاری و گودبرداری

 1. ریزش دیواره ها و سقوط آوار (مهمترین و پرریسک ترین خطر در محیط های حفاری و گودبرداری می باشد)
 2. خفگی ناشی از کمبود اکسیژن
 3. خطرات ناشی از برخورد و ایجاد صدمات به تاسیسات زیر زمینی همانند گاز، برق ،آب و ...
 4. مسمومیت ناشی از استنشاق بخارات و گازهای سمی
 5. سقوط از ارتفاع

اهداف اصلی ایمن سازی گودبرداری

 1. حفظ جان انسان های داخل و خارج از گود .
 2. حفظ اموال داخل و خارج از گود .
 3. فراهم آوردن شرایط ایمن و مطمئن برای اجرای کار .
 

مسائل ایمنی ساختگاه پروژه قبل از گودبرداری

قبل از انجام گودبرداری باید موارد مختلفی را در ساختگاه بررسی کرد که این بررسی ها به شرح ذیل است:
 1. قبل از تخریب ساختمان ساختگاه پروژه چگونگی اتصال ساختمان های مجاور به ساختمان ساختگاه مورد بررسی قرارگرفته و دیوار های مشترک مرزی، مکان و نحوه ی اتصال دیوار های مرزی به هم، تیر ها یا سقف های مشترک دو ساختمان مجاور، وجود بازشو ها و نعل درگاه ها و لوله های دودکش یا داکت های تأسیساتی واقع دردیوار های مرزی، نوع مصالح، فرسودگی و وجود ترک ها در دیوار ساختمان مجاور مورد شناسایی قرارگیرد.
 2. با ساخت سقف های ایمن با استفاده از داربست های فلزی که بر روی آن به کمک توری های مناسب پوشیده شده، قبل از تخریب ساختمان ساختگاه، ایمنی کافی را دربرابر سقوط احتمالی اجسام و مصالح برسقف، دیوار، حیاط و معابر مجاور ساختگاه ایجاد نمود.
 3. قبل از انجام عملیات تخریب در ساختگاه پروژه، چاه های فاضلاب موجود درآن را شناسا یی و آنها را با مواد مناسب پر نمود. چنانچه عمق این چاه ها بیش ازعمق گودبرداری ساختگاه باشد لازم است این چاه ها با مصالح بتن کم مایه یا بتن غوطه ای، حداقل تا 50 سانتی متر بالاتر از تراز کف گودبرداری پرگردد و سپس روی آن با مواد مناسب دیگر تا سطح زمین پر شود. محل این چاه ها باید درنقشه های نهایی سازه نگهبان ترسیم و به عنوان بخشی از شرایط، در طراحی شرایط ایمنی گودبرداری لحاظ گردد.
 4. انتخاب روش تخریب باید با دقت انجام پذیرفته و عملیات تخریب ساختمان ساختگاه پروژه تحت نظارت مهندس ناظر انجام پذیرد. باید در انتخاب ابزارها و تجهیزات تخریب دقت لازم به عمل آید تا درهنگام تخریب بر ساختمان مجاور نیروهای دینامیکی و استاتیکی قائم یا جانبی وارد نگردد. خصوصاً لازم به ذکراست دیوارهای هم مرز با ساختمان مجاور با روش ها و ابزار های بدون ضربه تخریب و برداشته شود.
 5. قبل ازانجام عملیات تخریب در ساختگاه ضرو ری است انشعابات تأسیسات مکانیکی و برقی موجود درآن با کسب مجوز از مراجع ذیربط و با نظارت کارشناس فنی مربوطه قطع گردد.
 6. عوامل فنی مسئول در پروژه خصوصاً مجری و مهندس ناظر نسبت به مراحل مختلف گودبرداری و چگونگی ساخت عناصر پیش ساخته و درجا کاملاً توجیه گردیده و هماهنگی لازم بین مهندسین مجری، ناظر و مهندس طراح برای مقابله با مسائل پیش بینی شده و پیش بینی نشده به عمل آید.
 

مسائل ایمنی ساختمانهای مجاور قبل از گودبرداری

قبل از انجام گودبرداری باید موارد ذیل با ایجاد هماهنگی لازم با مالکین یا ساکنین ساختمان های مجاور بررسی و انجام پذیرد.
 1. هشدار های کافی درخصوص خطرات ناشی از تخریب به ساکنین ساختمان های مجاور داده شود و تمهیدات لازم درخصوص عدم سکونت درفواصل نزدیک مرزگودبرداری را بر ایشان فراهم نمود. حتی المقدور مکان دیگری را برای سکونت ساکنین ساختمان های مجاور پیش بینی و آنجا را خالی از سکنه نمود. همچنین لوازم و وسایل ارزشمند و سنگین را تخلیه یا به قسمت های دیگر ساختمان که فاصله کافی از مرز گودبرداری دارد منتقل گردد.
 2. با کسب مجوز از مراجع ذیربط تابلو های هشداردهنده لازم برای عدم عبور عابرین و عدم پارک یا عبور خودرو در اطراف محوطه گودبرداری را در مکان های مناسب نصب کرد. حصارکشی مناسب با وزن کم در اطراف دیواره گودبرداری در فواصل مناسب ایجاد شود و حتی المقدور دیوارهای سنگین اطراف گود را قبل از گودبرداری تخریب کرد.
 3. در ساختمان های مجاور بررسی های لازم درخصوص احتمال نشست، ایجاد ترک، حرکت دیوار های مرزی، تغییرشکل چارچوب در ها و پنجره ها و یا ریزش سقف به عمل آید و در صورت نیاز دیوار های جدید از سمت داخل ساختمان درکنار دیوار مرزی، مقاوم سازی دیوار از طریق اجرای دیوار بتن مسلح و پلاستر سیمانی، اجرای دیوار پرکننده در بازشو های دیوار مرزی، بندکشی دیوار های مرزی و نصب شمع های مناسب زیر تیر های سقف در مکان های مناسب در داخل ساختمان مجاور به اجرا در آید.
 4. قبل از انجام گودبرداری باید حتی المقدور کلیه چاه های فاضلاب واقع درساختمان های مجاور شناسایی گردد. چنانچه فاصله چاه های موجود از مرز گودبرداری کمتر از عمق نهایی گودبرداری است و تراز آب چاه ها بالاتر از تراز نهایی کف گودبرداری است، نسبت به تخلیه چاه و جلوگیری از ریختن مجدد آب به درون آن ها اقدام نمود. چاه های فاضلاب واقع دراین فاصله باید با مصالح مناسب پر و در فاصله دورتر چاه های جدید حفر و مسیر لوله های فاضلاب منتهی به چاه های پر شده مسدود و سیستم جدید انتقال فاضلاب اجرا و فاضلاب به چاه های جدید منتقل شود.
 5. باغچه های ساختمان مجاور شناسایی و راهکار مناسب برای جلوگیری از آبیاری غرقابی آن ها پیدا گردد.
 6. کانال ها، جداول، آبرو ها و تأسیسات انتقال آب و فاضلاب کنار معابر مجاور گودبرداری شناسایی و چنانچه احتمال ریزش آب به درون دیوار گودبرداری وجود دارد با ایجاد عایق مناسب آب بند گردند.
 7. مسیر عبور کلیه شریانهای حیاتی از قبیل خط گاز، آب، برق فشارقوی یا ضعیف، تلفن، فیبر نوری و اینترنت و... و مسیرعبور آن در معابر مجاور گودبرداری با استعلام از مراجع ذیربط، شناسایی و چنانچه از مجاور مرز گودبرداری عبور می نمایند احتیاط های ایمنی مضاعفی را پیش بینی نمود.
 8. قبل ازهرگونه تخریب و گودبرداری، ساختمان های مجاور را در برابر خطرات مالی و جانی و مسئولیت مدنی و شخص ثالث و. . . بیمه نمود.
 

مسائل ایمنی کارگاه درحین گودبرداری

 در هنگام گودبرداری باید موارد ایمنی ذیل به مورد اجرا در آید :

 1. تخریب و گودبرداری تحت نظارت مهندس ناظر یا دستگاه نظارت، توسط مجری ذیصلاح صورت پذیرد.
 2. بطور روزانه آمار کارگران کارگاه به صورت دقیق با مشخصات سجلی، آدرس و تلفن تماس در دفاتر مخصوص ثبت گردد.
 3. در همه حال شخصی جهت بررسی وضعیت ایمنی موجود و مراقبت دائم از دیواره گودبرداری و اعلام هشدار به کارگران جهت فرار از خطر، پناه گرفتن و یا هرگونه عکس العمل مورد نیاز گمارده شود. حتی المقدور درکارگا ه سیستم آژیر مناسبی جهت اعلام خطر و هشدار به کارگران و ساکنین ساختمان های مجاور نصب گردد.
 4. گودبرداری به صورت مرحله ای به شکلی که در نقشه های اجرایی آمده با استفاد ه از ماشین آلات مخصوص یا روش دستی انجام پذیرد.
 5. درحین گودبرداری باید روش های مرحله ای طراحی شده عیناً اجرا گردد درهیچ مرحله ای ازگودبرداری و اجرای سازه نگهبان نباید دیواره گودبرداری برای مدت زمان طولانی ر ها گردد و سرعت پی درپی مراحل انجام کار باید حفظ گردد.
 6. درهنگام گودبرداری و نصب سازه و پس از آن باید بطور مداوم ساختمان های مجاور و معابر اطراف مورد بازرسی قرارگیرد. ایجاد ترک یا افزایش ابعاد آن در دیواره، سقف و کف ساختمان های مجاور و معابر اطراف و تحت فشار قرارگرفتن یا ر هایی از پیش فشار های درب ها و چهارچوب ها، شکستن یا ترک برداشتن شیشه ها، نشست یا تورم خاک، موزاییک یا کف پوش روی زمین، دیوار یا سقف، ایجاد صدا های شکستگی عناصر سازه ای و غیرساز ه ای ساختمان مجاور گودبرداری ممکن است به دلیل حرکت زمین باشد. درچنین مواردی باید مسأله به فوریت مورد بررسی قرارگیرد. ضعف عناصری از سازه نگهبان که می تواند در بروز این مسأله مؤثر باشد را شناسایی و نسبت به تقویت سازه نگهبان ازطریق تقویت آن عناصر یا اضافه نمودن عناصر جدید اقدام نمود.
 7. چنانچه رنگ خاک بخشی از دیواره گودبرداری تیره تر از رنگ بقیه خاک ساختگاه باشد، می تواند نشان دهنده وجود حفره ها یا چاه های فاضلاب درحوالی مرز گودبرداری باشد و احتمال ایجاد عدم پایداری درآن نواحی بیشتر خواهد بود. لذا بسته به نوع پدیده مشاهده شده باید راهکار های پایدارسازی تکمیلی برای آن ناحیه درنظر گرفت.
 8. چنانچه درطول مدت زمان گودبرداری یا پس از آن درصد رطوبت قسمتی از دیواره ی گود افزایش یابد یا آب از بخشی از دیوار به داخل گود فرو ریزد نشان دهنده وجود منبعی است که عامل ایجاد این رطوبت بوده است. احتمالاً وجود چاه های جذبی، نشت آب از شبکه ی آب یا فاضلاب، وجود باغچه های درحال آبیاری یا عبور آب های زیرزمینی از میان لایه های درشت دانه بوده که به نحوی به منبع آب مرتبط است. دراین صورت احتمال کاهش پایداری دیواره ی گود زیاد است و باید راهکار های مناسب درحذف منبع ایجاد رطوبت به کار رود و افزایش فوری ظرفیت سازه نگهبان بطور موضعی در همان ناحیه در دستورکار قرارگیرد.
 9. چنانچه در هنگام نصب سازه نگهبان یا پس از آن یکی از عناصر سازه ای مانند یک دیوار، مهار پشت بند، تیر، ستون، شالوده ستون ها یا شالوده تأمین کننده نیرو های فشار مقاوم و یا عناصرافقی کاهش دهنده طول کمانش جانبی پشت بند ها به حالت حدی یا کمانش یا گسیختگی خود برسد، نشان دهند ه اعمال نیرو های بیش از ظرفیت سازه نگهبان است که دراین موارد باید سریعاً مسأله را بررسی و تقویت سازه نگهبان به مورد اجرا قرارگیرد.
 10. هنگامی که گودبرداری و ساخت سازه نگهبان در تراز زیرسطح آب زیرزمینی مدنظر است باید روش های گودبرداری و ساخت سازه نگهبان را متناسب با وضعیت و با درنظرگرفتن روش های زهکشی و پایین انداختن تراز آب، شمع کوبی، سپرکوبی و ... اقدام نمود. حتی المقدور باید از روش های اجرای دیوار درجا در چنین مواردی صرف نظر نمود. دراینگونه موارد سریعاً افراد ساکن در ساختمان ها باید ساختمان را تخلیه و در اولین فرصت با درنظرگرفتن کلیه جوانب احتیاط لوازم ارزشمند و اثاثیه سنگین از نقاط نزدیک به مرز گودبرداری دور گردد.
 11. از استقرار اتاقک، کانکس، محل سکونت یا استراحت نگهبان یا کارگران و یا انبار مصالح در مجاور گودبرداری اجتناب و برای این موارد مکانی که دارای فاصله مناسب از مرز گودبرداری است در نظر گرفته شود.
 12. سیستم روشنایی کامل برای مکان گودبرداری ساختگاه تأمین شود و در شب کلیه قسمتهای کارگاه با نور کافی روشن گردد به نحوی که خرابی احتمالی هر قسمت از سازه نگهبان یا دیواره گودبرداری را بتوان از بیرون گود هب خوبی مشاهده نمود.
 13. یک خودرو مجهز به لوازم کمک های اولیه در محل پروژه آماده باشد تا بتوان در صورت بروز صانحه نسبت به مداوای مصدومین یا انتقال آنان به مراکز درمانی اقدام نمود.
 14. حتی الامکان در زمان شب و هنگام بارندگی از خاکبرداری در مجاور مرز گودبرداری خودداری گردد. در صورتی که خاکبرداری در چنین مواردی الزام است، خاکبرداری در حضور و نظارت مهندس ناظر انجام گیرد.
 15. عملیات جوشکاری، ساخت و نصب سازه نگهبان توسط کارگران دارای مهارت فنی انجام پذیرد. همواره حتی پس از اتمام اجرای سازه نگهبان، تعدادی کارگر دارای مهارت فنی آماده کار و مجهز به کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت نصب یا تقویت عناصر سازه نگهبان در دسترس باشند.
 16. در مواقع بارندگی چنانچه بخشی از دیواره گود در معرض بارندگی قرار داشته و دیوار توکار سازه نگهبان در آن قسمت تکمیل نشده باشد ضروری است با پوشش آب بند پلاستیکی مناسب تا کف گود تا قسمتی که از نفوذ آب به دیوار و پای آن جلوگیری نماید پوشانده شود

انواع روش های اجرای سازه نگهبان


روش آنکراژ

دراین روش برای مهار حرکت و رانش خاک با تمهیدات خاصی از خاکهای اطراف استفاده می شود . ابتدا در حاشیه زمینی که قرار است  درون آن گودبرداری شود ، به فواصل معین چاههای حفر گشته ، پروفیلهای I شکل درون آن قرار داده می شود . به منظور تأمین گیرداری ، انتهای این پروفیلها به مقدار ۳۵/۰ – ۲۵/۰ ارتفاع گود ، پایین تر از رقوم کف گود ادامه یافته ، سپس با بتن ریزی در محل خود کاملاً مستقر می شوند .

پس از استقرار پروفیل ها ، عملیات گودبرداری آغاز می شود . بین پروفیل های فوق پانلهای بتنی کار گذاشته می شود . برای جلوگیری از ریزش خاک در بدنه گود چاهکهایی به قطر تقریبی ۱۵ـ ۱۰ سانتیمتر حفر و درون آن یک یا چند میلگرد قرار داده می شود . سپس در آن بتن تزریق می شود . در نهایت پانلهای بتنی با روش خاصی به میلگردهای مذکور متصل کی شوند . طول این چاهکها با توجه به نوع خاک وپارامترهای فیزیکی ومکانیکی آن تعیین می گردد ودر حدود ۱۰ـ ۵ متر است.

معایب :

۱ـ چون حفاریهای انجام شده در حریم همسایه خواهد بود ، لذا در سطح شهر نمی توان از این روش بهره گرفت.

۲ـ به دلیل اینکه عملیات حفاری بصورت مرحله ای انجام می شود ، عملیات گودبرداری نیاز به زمان زیادی دارد.

http://www.mandegarkhak.com/wp-content/uploads/2016/03/1435820496_janat_2.jpghttp://axgig.com/images/77097206672146167086.jpg


۲ روش Tie  back

در این روش حفاری بصورت مرحله ای واز بالا به پایین انجام می شود . در هر مرحله به کمک دستگاههای حفاری ویژه ای ، چاهکهای افقی یا مایل درون جداره گود ایجاد می شود ، سپس درون چاهک ایجاد شده کابلهای مخصوصی قرار داده و انتهای آن با عمل تزریق کاملاً در خاک مهار می گردد . پس از آن کابلهای مذکور را توسط جکهایی کشیده و با اتصالات ویژه ای در جداره ای گود مهار می کنند . در نهایت به درون چاهک بتن تزریق کرده ، بعد از گیرش بتن ، مرحله بعدی حفاری آغاز می شود.

مقداری که در هر پله خاکبرداری می شود ، بستگی به نوع خاک و فاصله چاهکها دارد و معمولاً می توان دو تا سه متر اختیار کرد.

معایب :

۱ـ علاوه بر دارا بودن معایب روش قبل ، به دلیل استفاده از تجهیزات ویژه حفاری ،هزینه عملیات حفاری بالا خواهد بود.

مزایا :

۱ـ به علت آنکه عملیات تزریق در خاک صورت می گیرد ، خواص خاک بهبود پیدا می کند.

۲ـ با اجرای این سیستم از خود خاک برای مهار نیروی رانشی استفاده می شود.

۳ـ از این روش برای گودبرداری های طویل با عمق کم بخوبی می توان بهره گرفت .۳ روش Diaphragm Wall

در این روش به کمک دستگاههای حفاری ویژه ای ابتدا محل محور دیواره نگهبان حفر شده ، به طور همزمان برای جلوگیری از ریزش خاک درون آن با گل بنتونیت و سیمان پر می شود . بعد از اتمام خاکبرداری ، قفسه آرماتورها درون شیار قرار داده می شود و درون آن را بتون پلاستیک پر می کنند . دیواره حاصل باربر بوده و می توان از آن به عنوان دیوار حائل نیز استفاده کرد .

مزایا :

۱ـ این روش دارای سرعت قابل ملاحظه ای است و از درجه اطمینان بالای برخوردار می باشد.

۲ـ دیوار حایل همزمان با دیوار نگهبان احداث می شود .

۳ـ از این روش به خوبی می توان برای حفاری هایی که طول زیاد دارند ، استفاده کرد .

معایب :

۱ـ هزینه این روش بسیار زیاد است و در حجم کم گود برداری مقرون به صرفه نیست .

۲ـ چون دستگاه حفاری نیاز به فضای کار دارد ، لذا در محل هایی که دارای محدودیت های جانبی هستند ، دستگاه به سختی کار می کند .

۳ـ هزینه اجرائی این روش در مقایسه با روش های دیگر بالاتر و در مواردی خارج از محدوده قابل قبول است .


http://www.hooshmandbms.com/upload/diafraghm.jpg

TKA.DivarDiafragmi2


 ۴ روش مهار متقابل

در این روش ابتدا چاهک هایی معین ، در دو طرف گود ، حفر و در درون این چاهکها پروفیل H قرار داده می شود . می توان برای تثبیت بیشتر این پروفیل ها ، درون چاهک را با ملات سبک پر کرد . سپس عملیات گود برداری به صورت قائم انجام می گیرد و به منظور نیروی رانشی خاک در فواصل معینی بین دو طرف گود تیر هایی در بین پروفیلهای عمودی قرار  داده می شود . در صورتی که خاک خیلی ریزشی باشد ، باید بین اعضای قائم ، الوارهای چوبی قرار داد .

مزایا :

۱ـ این روش یکی از روشهای خوب و مطمئن گودبرداریهایی است که عرض گودبرداری کم کم و در ضمن سطح خاک در دو طرف خاک یکسان باشد .

۲ـ این روش بسیار سریع است .

۳ـ این روش اقتصادی است .

معایب :

از این روش می توان برای عرضهای گودبرداری کم و حداکثر تا ۱۰ متر استفاده کرد . در صورت زیاد بودن عرض گود ، باید بین تیرهای افقی ، مهاربندی شود که باعث می شود فضای کار محدود شود . این روش اختصاصاً برای کانالهای مختلف بسیار مناسب است .

http://www.hooshmandbms.com/upload/mahar%20motaghabel.jpg

۵ روش اجرای شمع در جا

در این روش در پیرامون زمینی که قرار است گودبرداری شود ، شمع های بتنی در جا در فواصل معینی نسبت به یکدیگر اجرا می شود . این شمع ها فشار جانبی خاک را به صورت تیر یکسر گیردار تحمل می کنند .  طول گیرداری لازم برای شمعها را می توان H 3/0 در نظر گرفت ( H  ارتفاع گودبرداری است ) . بعد از اجرا ی این شمع ها ، می توان عملیات گودبرداری را آغاز و به صورت قائم گودبرداری کرد .

مزایا :

۱ـ شمع های اجرا شده به عنوان دیوار حائل نیز عمل می کنند .

۲ـ سرعت عملیات بالاست .

معایب :

۱ـ در صورتی که ارتفاع گودبرداری زیاد باشد ، فواصل شمع ها کوچک شده ، قطر لازم برای شمع ها زیاد خواهد بود . با توجه به مطالعات اولیه انجام گرفته ، از این روش می توان برای گودبرداری تا ۵ متر بخوبی بهره گرفت .

http://www.ppziggurat.com/uploads/myimages/ppzig/07.jpg

۶ روش خر پا

با توجه به لزوم وجود یک راه حل عمومی برای روش گودبرداری و پایداری گود در تمامی نواحی و برای تمام ساختمانها ، مخصوصاً ساختمانهای مسکونی ، باید طرحی در نظر گرفته شود که روش اجرای آن ساده بوده ، قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشد . در ضمن با توجه به تنوع زیاد خود سازه اصلی نیز طراحی و اجرای سازه نگهبان موقت باید مجزا از سیستم سازه اصلی باشد .

با توجه به روش های مختلف پایداری گود که قبلاً تشریح شد ، در این راهنما از سیستم خر پا برای محافظت گود بهره گرفته شده است .

شکل عمومی سازه نگهبان مورد نظر در زیر مشاهده می شود :

برای اینکه ساخت این سازه های نگهبان موقت حداقل هزینه را در بر داشته باشد ، شکل عمومی این سازه ها از لحاظ سهولت اجرا و مقدار مصالح مصرفی بهینه شده است .

خصوصیات فنی این سازه ها به شرح زیر است :

۱ـ نسبت عرض به ارتفاع در اکثر موارد اختیار شده است .

۲ـ از انجایی که در زیر عضو قائم نیروی بالا برنده تولید می شود ، برای مهار آن ، از شمع بتنی در جا استفاده می شود .

۳ـ به دلیل وجود نیروی فشاری در زیر عضو مورب ، از پی تکی استفاده می شود .

۴ـ  برای عضو قائم از پروفیل H استفاده می شود .

۵ـ اعضای خرپا عموماً نبشی یا ناودانی است .

۶ـ در صورت ریزشی بودن خاک در بین اعضای قائم ، الوارهای چوبی یا پانلها ی بتنی پیش ساخته قرار داده می شود .

http://takhribsaze.ir/wp-content/uploads/2017/04/Benefits-bracing-structures-by-The-Guardian-4-960x640.jpg


جزوه اصول گودبرداری

گودبرداری مناطق شهری

دستورالعمل گودبرداری

source:

http://www.ppziggurat.com

http://pars-disa.ir

photos by  Google serching

تاریخ ارسال: جمعه 10 شهریور 1396 ساعت 17:07 | نویسنده: M.khosraviani | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد