X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

مقیاس کردن شتابنگاشت ها بر اساس آیین نامه 2800

    زوج شتاب نگاشت های انتخاب شده باید به روش زیر به مقیاس در آورده شوند :


الف-کلیه شتاب نگاشت ها به مقدار حداکثر خود مقیاس شوند.بدین معنی که حداکثر شتاب همه آن ها برابربا شتاب ثقل g  گردد.
ب- طیف پاسخ هریک از زوج شتاب نگاشت ها ی مقیاس شده با منظور کردن نسبت میرایی 5 درصد تعیین شود.
پ- طیف های پاسخ هر زوج شتاب نگاشت با استفاده از روش جذر مجموع مربعات (SRSS) با یکدیگر ترکیب شده  و یک طیف ترکیبی واحد برای هر زوج ساخته شود.

برای مثال: مقیاس کردن زلزله  chichi tiwan

 

Maximum Acceleration: 0.183g  at time t=7.120sec without scaling


Scale:  =1/0.183=5.46

طیف پاسخ شتاب مقیاس  نشده این بار ضریب مقیاس را 5.46 وارد کرده و شتاب نگاشت و طیف پاسخ را بدست می آوریم.seismosignal در نرم افزار


Maximum Acceleration: 0.998g  at time t=7.120sec

طیف پاسخ شتاب مقیاس  شده


تاریخ ارسال: شنبه 10 اسفند 1392 ساعت 20:04 | نویسنده: M.khosraviani | چاپ مطلب 82 نظر

ویژگی های شتاب نگاشت های منتخب برای تحلیل دینامیکی

ویژگی های شتاب نگاشت ها

شتاب نگاشت هایی که در تعیین اثر حرکت زمین مورد استفاده قرار می گیرند باید تا حد امکان نمایان گر حرکت واقعی زمین در محل احداث بنا ، درهنگام وقوع زلزله باشد.برای نیل به این هدف لازم است حداقل سه زوج شتاب نگاشت متعلق به مولفه های افقی سه زلزله ثبت شده که دارای ویژگی های زیر باشند انتخاب شوند :
الف- شتاب نگاشت ها متعلق به زلزله هایی باشند که شرایط زلزله طرح را ارضا کنند و در آ ن ها آثار : بزرگا، فاصله از گسل، ساز و کار چشمه لرزه زا در نظر گرفته شده باشد.
ب- ساختگاه های شتاب نگاشت ها باید به لحاظ ویژگ ی های زمین شناسی، تک تونیکی، لرزه شناسی و بخصوص مشخصات لایه های خاک با زمین محل ساختمان، تا حد امکان، مشابهت داشته باشند.
پ- مدت زمان حرکت شدید زمین در شتاب نگاشت ها حداقل برابر 10 ثانیه یا سه برابر زمان تناوب اصلی سازه هرکدام که بیشتر است.


تاریخ ارسال: شنبه 10 اسفند 1392 ساعت 19:44 | نویسنده: M.khosraviani | چاپ مطلب 0 نظر

محاسبه فرکانس و شکل مودهای سازه

پس از محاسبه سختی و تشکیل ماتریس جرم می توانید با استفاده از کد زیر در متلب شکل مودها و فرکانس سازه را به صورت مرتب شده از کوچک به بزرگ بدست آورید

K=xlsread('stiffness Matrix ETABS.xlsx',1,'A1:L12');
M=xlsread('Mass Matrix dasti.xlsx',1,'A1:L12');
[V,D]=eig(K,M);
[W,k]=sort(diag(D));
V=V(:,k);
Factor=diag(V'*M*V);
Phi=V*inv(sqrt(diag(Factor)));
Omega=diag(sqrt(Phi'*K*Phi));

 

شکل مود های نرمال شده می باشد  Phi  همان فرکانس ها می باشد و  Omega

تاریخ ارسال: شنبه 10 اسفند 1392 ساعت 19:30 | نویسنده: M.khosraviani | چاپ مطلب 10 نظر