مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

تیم پایش سلامت سازه دانشگاه آزاد قزوینQSHMدرباره‌ آزمایشگاهSHM

در این آزمایشگاه دستگاه های متنوعی از قبیل دستگاه آنالیز مودال 16 کاناله، 16 عدد سنسورهای شتاب سنج با شدت PGA=2g , PGA=6g که سنسورها در دوجهت افقی و قائم داده های مورد نظر را برداشت می کنند، کرنش سنج، Bridge Box که لوازم مورد نیاز برای برداشت داده های پل ها هستند، Data Logger  و لوازم و ابزار مورد نیاز برای پایش یک سازه موجود می باشد.

 

 

 

حوزه های فعالیت

سیستم های سازه ای ممکن است در طول عمر خود به دلیل یک سری حوادث طبیعی و غیرطبیعی از قبیل: زلزله ، طوفان ، انفجار، خوردگی و ...  دچار آسیب دیدگی هایی شوند . این موارد ممکن است باعث تغییراتی در مشخصات دینامیکی سازه مثل : سختی، فرکانس طبیعی و شکل مود آن شود . یکی از موضوعات مهندسی مرتبط با این گونه سازه ها، تعیین مقدار ، محل خرابی و سطح بهره برداری پس از این رویدادها است. از این رو موضوع پایش سلامت سازه (SHM) یکی از موضوعات روز مهندسی در دهه های اخیر بوده است و محققان را واداشته است تا با ارائه روش هایی محل و مقدار آسیب را در سازه آسیب دیده تا حد قابل قبولی تشخیص دهند.

 بر این اساس مهمترین حوزه فعالیت این تیم تحقیقاتی، بررسی خصوصیات و رفتار انواع سیستم های سازه ای به صورت تئوری و آزمایشگاهی به منظور پایش سلامت یک سازه می باشد.

 

چشم انداز، ماموریت و ارزش ها - Mission Statement

با توجه به بحث نوین و مهم پایش سلامت سازه، این تیم تحقیقاتی بر آن است تا بتواند پس از بررسی و تحقیقات گسترده حول موضوع پایش، زمینه پایش سلامت سازه ها را در سازه های استراتژیک، سازه های حساس و .... بگستراند و با معرفی این موضوع مهم به جامعه، تا حدودی موفق به به کار گیری این موضوع و حتی ملزم کردن سازه های حساس به استفاده از آن شود. موضوعی که کشورهای پیشرفته سال هاست از طریق آن سازه های خود را مورد بررسی و ارزیابی آنلاین قرار داده و از حرکات و خطرات احتمالی ناشی از رفتار سازه در طی زمان مشخص جلوگیری می کنند.


 

 

اهداف آزمایشگاه  

1- مدل سازی آزمایشگاهی با رعایت شرایط حاکم در مدل سازی Experimental

2- بررسی خصوصیات و رفتار سازه و مشخصات دینامیکی آن

3- ارائه نظریه های متناسب با مدل های آزمایشگاهی به منظور پایش سلامت یک سازه

4- نحوه مناسب کالیبراسیون و یا حتی ارائه کالیبراسیون جدید بر اساس نمونه

5- بررسی خرابی های ایجاد شده در سازه ها و تعیین نوع و یا محل خرابی

6- ارائه یک سیستم هشدار دهنده با توجه به نقص ها و ضعف های سازه ای

دستگاه آنالیز مودال 16 کاناله