مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

Seismic Rehabilitation Guidelines(نشریه 360-364)

بهسازی لرزه ای به معنای بهبود بخشیدن به وضعیت لرزه ای سازه های موجود است.

 در بهسازی لرزه ای هدف ، برابر ساختن ظرفیت سازه با نیاز لرزه ای است که میتوان با افزایش ظرفیت سازه و یا با کاهش نیاز لرزه ای به این هدف رسید.

 افرایش ظرفیت سازه با افزایش سختی و مقاومت آن امکان پذیر است که به آن مقاوم سازی میگویند.

 

کاهش نیاز لرزه ای سازه نیز میتواند از طرق مختلف انجام شود مانند : افزایش شکل پذیری ، کاهش جرم ، کاهش نامنظمی ، و استفاده از تکنولوژیهای نوین طرح لرزه ای مانند استفاده از

جداسازی لرزه ای ، میراگرها و ...

 در ارائه طرح بهسازی ، مهندس بهساز بایستی به دو مقوله اجرایی و اقتصادی بودن طرح فوق العاده توجه کند. چراکه بهسازی لرزه ای حرکت بر لبه تیغ است.

 

چنانچه مهندس بهساز در طرح خود از تمامی ظرفیت سازه استفاده نکرده باشد طرح توجیه اقتصادی خود را از دست داده و نوسازی بر بهسازی ارجعیت میابد.

 لازم به ذکر است با استفاده از تحلیلهای غیرخطی میتوان از ظرفیت سازه به طور کامل استفاده کرد.


در ادامه می توانید نشریه های 360 که مربوط به بهسازی لرزه ای می باشد و همچنین نشریه 364 مربوط به ارزیابی سریع سازه های موجود ، می باشد را دانلود کنید......


نشریه  360

نشریه 364

Source of Text:http://www.tanbakoochi.com

and Guidelines:http://tec.mporg.ir