مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

مرکز سطح و ممان اینرسی مقاطع مختلف

در اینجا جداولی از مرکز سطح اشکال و ممان اینرسی آن ها از کتاب استاتیک و مقاومت مصالح جانسون قرار داده شدها است: