X
تبلیغات
زولا

مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

روال گردش کار پایان نامه های کارشناسی ارشد

1. اخذ واحد پایان نامه
2. مراجعه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت چک کردن لیست اساتید مجاز به همکاری در پایان نامه های
کارشناسیارشد
3. در صورت عدم وجود استاد در لیست، اخذ تائیدیه از استاد خارج از دانشگاه در قالب فرم شماره 3 به همراه
مستندات مربوطه (تصویر آخرین حکم کارگزینی، تصویر شناسنامه و کارت ملی) و تحویل آن به دفتر تحصیلات
تکمیلی دانشکده
4. تعیین اساتید راهنما و مشاور حداکثر 1 ماه پس از اخذ واحد پایاننامه
5. تهیه فرم شماره 1 (فرم پروپزال) تحت نظر اساتید راهنما و مشاور
6. اخذ تائیدیه فرم شماره 1 و فرم شماره 2 از اساتید راهنما و مشاور و تحویل آنها به دفتر تحصیلات تکمیلی
دانشکده
7. پیگیری دانشجو به منظور تصویب موضوع پایاننامه و اخذ کد از دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده
8. دریافت فرم شماره 5 از دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده و ارائه آن به اساتید راهنما و مشاور
9. انجام مراحل پایاننامه تحت نظر اساتید راهنما و مشاور
10 . دریافت تائیدیه فرم شماره 6 از اساتید راهنما و مشاور و ارائه آن در پایان هر ترم به دفتر تحصیلات تکمیلی
دانشکده
11 . تحویل فرم شماره 8 تائید شده اساتید راهنما و مشاور به همراه متن پایاننامه و مقاله ارائه شده به دفتر تحصیلات
تکمیلی دانشکده حداقل یک ماه قبل از برگزاری جلسه دفاع
12 . تحویل فرمهای شماره 9 به همراه متن پایاننامه به اعضای هیات داوران
13 . تنظیم فرم شماره 10 و تحویل آن به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه
دفاع
14 . حضور در جلسه دفاع از پایاننامه
15 . تنظیم فرم شماره 12 و ارائه آن به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده بلافاصله پس از برگزاری جلسه دفاع
16 . تکمیل فرم شماره 14 در صورت عدم ارائه مقاله
17 . پیگیری دریافت تصویر فرم شماره 11 تائید شده از دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده
18 . تدوین نسخه نهایی پایاننامه در قالب فرمت اعلام شده

19 . تحویل نسخ پایاننامه به اساتید راهنما و مشاور و دانشگاه در قالب فرم شماره 15


تذکرات مهم در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد

پیرو بخشنامه شماره 73/398365  مورخ 88/10/28 در خصوص ارزیابی علمی و پژوهشی مقالات مستخرج
از پایاننامههای دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی موارد ذیل را متذکر میگردد:
87 به بعد - ماده 1- دو نمره از بیست نمره پایاننامه دانشجویان مقطع کارشناسیارشد ورودی مهرماه سال تحصیلی 88
به مقاله اختصاص دارد که با توجه به نوع و درجه مجلات و کنفرانسها، پس از طی مراحل اشاره شده در ماده 6 و بر
اساس جدول ذیل اختصاص مییابد. در صورت عدم ارائه مقاله، ارزیابی کیفی پایاننامه دانشجو حداکثر، بسیار خوب و
از نظر کمی، حداکثر نمره 18 خواهد شد.
ماده 2 - جهت تخصیص نمره به مقاله، دانشجویان مقطع کارشناسیارشد واحد قزوین موظف هستند، مقالات خود را
تحت عنوان دانشجو و یا دانشآموخته و به شکلهای ذیل ارائه نماید:
- در کلیه مقالات علمی انگلیسی زبان:
Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran نام گروهDepartment of
- در مقالات فارسی:
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، نام گروه، قزوین، ایران
این موضوع به لحاظ حفظ حقوق معنوی این دانشگاه، به عنوان دانشگاه محل تحصیل دانشجویان ضروری بوده و
در غیر اینصورت نمرهای بابت مقاله به دانشجو تعلق نخواهد گرفت.
 ماده 3- در چاپ مقالات موضوع مفاد این آئین نامه عهدهدار مکاتبات،(Corresponding Author) واحد دانشگاهی
محل تحصیل دانشجو میباشد و نویسنده اول به نام استاد راهنما، مشروط به آنکه نام واحد دانشگاهی محل تحصیل
دانشجو قید گردد و در غیر اینصورت نویسنده اول دانشجو خواهد بود.
ماده 4- لازم است مقالات یاد شده، از پایاننامة دانشجو استخراج شده باشد و در مجلات و یا کنفرانسهای مرتبط با
رشته و زمینه تخصصی اصلی دانشجو، به طور قطعی پذیرفته و یا به چاپ برسد.
ماده 5- جهت تخصیص نمره به مقاله، ضروری است که دانشجو حداکثر 3 ماه پس از دفاع در صورت عدم وجود
مشکل نظام وظیفه نسبت به ارائه آن (پذیرش مقاله در مجلات یا چاپ مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس) اقدام نماید و
این مدت در صورت نبود مشکل نظام وظیفه با تائید شورای تحصیلات تکمیلی یا شورای پژوهشی دانشگاه میتواند تا 3
ماه دیگر تمدید شود. در غیر اینصورت شورای گروه تخصصی یا شورای تحصیلات تکمیلی و یا شورای پژوهشی
دانشگاه ملزم به درج نمره نهایی بدون لحاظ کردن نمره مقاله خواهند بود.ماده 6- لازم است نام و نامخانوادگی کامل دانشجو و استاد راهنما (در صورت لزوم استاد مشاور) به طور واضح و خوانا
بر روی صفحة اول مقالة چاپ شده و یا صفحة اول مقالة ارسالی برای چاپ مرقوم گردد و این مدارک و مستندات و
ضمائم آن میبایست به منظور:
- کنترل صحت مندرجات
- انطباق کامل آن با مفاد بخشنامه
- مطابقت محتوای علمی مقاله با موضوع پایاننامه و ارتباط موضوعی مجله یا کنفرانس با زمینه تخصصی دانشجو
- کنترل درجه مجلات و نوع کنفرانسها
- کنترل رسمیت گواهی پذیرش مقاله
توسط استاد راهنما، مدیر گروه، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده و رئیس دانشکده تائید شود و هر یک به سهم خود
مسئول کنترل موارد فوق میباشند. بدیهی است در غیر اینصورت مستندات یاد شده فاقد اعتبار بوده و نمرهای بابت مقاله
به دانشجو تعلق نخواهد گرفت.
نوع مقاله حداکثر نمره برای هر مقاله
الف) نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات ای اس ای    2نمره
ب) نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا  ای اس سی 1/5 نمره
پ) نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی 1.5نمره
ت) نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی 1 نمره
ث) نمره پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی دانشگاهی بدون درجه 0.5 نمره
ج) نمره چاپ مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی داخل و خارج 1 نمره
چ) نمره چاپ مقاله در کنفرانسهای داخلی 0.5
ح) اختراع، اکتشاف، نظریه علمی، مسابقات و جشنوارههای ملی و بینالمللی و چاپ کتب علمی مرتبط حداکثر 2 نمره
* موارد فوق میتواند همزمان و متعدد باشد ولی سقف آن 2 نمره است.
* در خصوص بند ح، مرجع تائید موارد مربوط به نظریه، نقد و نوآوری علمی و کسب رتبه در جشنوارهها و مسابقات
دفتر ارتباط با صنعت سازمان مرکزی مطابق ضوابط دبیرخانه حمایت از کرسیها و سایر مقررات مربوط و مرجع تائید
اختراعات و اکتشاف و کتب علمی، دفتر گسترش تولید علم سازمان مرکزی می باشد.


در زیر می توانید فرم های مربوطه را در یک فایل فشرده دریافت کنید..


دانلود


تاریخ ارسال: جمعه 22 آذر 1392 ساعت 21:40 | نویسنده: M.khosraviani | چاپ مطلب
نظرات (2)
دوشنبه 8 آذر 1395 14:56
امیر
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با سلام
من دنبال یه استاد راهنما میگردم از دانشگاه آزاد بندرعباس ،رشته کارشناسی ارشد عمران سازه هستم.
حقیقتا من پروپوزال ام از طرف شورای پژوهشی دانشگاه تایید شده .
فصل 1و2 را هم نوشتم
اما الان با استاد راهنمام به دلیل مشغله کاری هر دومون و یه سری مسایل دیگر توافق برای ادامه کار نداریم.
لطفا اگر استاد خاصی را مد نظر دارید که قصد ادامه همکاری با اینجانب را داشته باشد
به ایمیل ام جواب بدهید.
با تشکر
جمعه 22 آذر 1392 21:47
یحیی
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام وبلاگ خوبی داری موفق باشی
پاسخ:
Thanks a lot
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد